Standard kvality sociálně právní ochrany č. 1

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona

pověřené osoby Rodinné mosty, z.s.

Účinnost od 20.12. 2019.

Ruší a nahrazuje: Standardy kvality sociálně-právní ochrany (zkrácený název dokumentu) verze 19. 12. 2018

Standard č. 1 – Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1a        Definování poslání, cíle, cílové skupiny, zásady činnosti

Poslání organizace

Posláním zapsaného spolku Rodinné mosty (dále jen „Rodinné mosty“) je poskytovat odborné doprovázení a ochranu ohroženým dětem, jejich rodinám a pěstounským rodinám, do jejichž péče byly svěřeny, v souladu s nejlepším zájmem a blahem dítěte, s ohledem na jeho individuální potřeby a s ohledem na možný návrat do vlastní biologické rodiny. Naplňování nejlepšího zájmu dítěte se děje prostřednictvím odborného doprovázení pěstounských rodin s využitím metod sociální práce s rodinou a dětmi, tj. vyžitím odborného výchovného a rodinného poradenství, psychologického a speciálně-pedagogického poradenství, terapeutických programů, vzdělávacích a společných volnočasových aktivit, které posilují vzájemné vztahy mezi dětmi a osobami, které o ně pečují, a umožňují dětem rozvíjet svůj potenciál v podnětném a bezpečném prostředí s cílem zajistit pro ně otevřenou budoucnost.

Prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů, přednášek a workshopů určených pro odbornou veřejnost (především pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, úředníky ÚSC na odděleních OSPOD, učitele, asistenty pedagoga), ale i pro neformální pečovatele, rodiče apod. usilujeme o navázání spolupráce a zkvalitňování systému péče o ohrožené děti v České republice.

Cíle organizace

Hlavním cílem organizace je posilování kompetencí u všech cílových skupin, které povedou k návratu dítěte do vlastní biologické rodiny, pokud je to možné, bezpečné a v nejlepším zájmu dítěte.

Dílčí cíle

 • Cílem činností Rodinných mostů, z.s. je přinášet pozitivní změny do života, hledat reálná řešení, působit na rodiče a děti, aby byli schopni porozumět své situaci, a vytvářet důvěrné a bezpečné prostředí, které umožní změny zavádět.
 • U osob pečujících/osob v evidenci a dětí svěřených do pěstounské péče je cílem odborného doprovázení, aby zvládli příchod do pěstounské rodiny a pobyt v ní bez obtíží, nebo aby se nastalé obtíže naučili řešit a vyrovnávat se s nimi s využitím vlastních zdrojů a bez nežádoucích a nezdravých reakcí, tj. nenásilně, s respektem a empaticky.

K naplňování a dokladování realizace tohoto cíle slouží Plán práce s pěstounem a jeho vyhodnocení, jehož formulář je přílohou tohoto dokumentu.

 • Při přechodu dětí z pěstounské péče na přechodnou dobu do vlastní/náhradní/pěstounské rodiny usilujeme o bezpečnou adaptaci dětí na nové prostředí a zároveň podporujeme osoby v evidenci a jejich vlastní rodiny, aby odchod dětí nevnímali jako ztrátu a byli schopni přijmout další dítě.
 • K těmto cílům slouží metodické vedení pěstounských rodin, navrhujeme výchovné postupy, dbáme na průběžné vzdělávání osob pečujících a osob v evidenci v souladu s jejich vlastními potřebami a potřebami svěřených dětí. V rámci psychohygieny podporuje osoby pečující a osoby v evidenci v přijetí a dodržování zásad zdravého životního stylu tak, aby nedocházelo k jejich fyzickému a psychickému přetížení, které může mít za následek syndrom vyhoření a ukončení pěstounské péče. Naplňování tohoto cíle je sledováno prostřednictvím povinného vzdělávání, poradenství a čerpáním odlehčující péče.
 • V rámci pobytu dětí v pěstounských rodinách usilujeme o jejich všestranný rozvoj a vytvoření bezpečného a podnětného prostředí. Tohoto cíle dosahujeme poskytováním služeb, vyhodnocováním IPOD a individualizovanou nabídkou vzdělávání a aktivit podporujících vytváření žádoucích vazeb mezi dětmi a osobami, které o ně pečují.
 • Podporujeme návrat dítěte do vlastní rodiny a sounáležitosti prostřednictvím vedení rodin a podporou vzájemných kontaktů.
 • Zaměřujeme se na zlepšování školní úspěšnosti, vztahy s ostatními dětmi v rodině, dalšími vrstevníky, na podporu vytváření zdravého životního stylu, profesní orientace prostřednictvím vzdělávacích, svépomocných a volnočasových aktivit.
 • U dětí se syndromem CAN a dalšími traumatickými zkušenostmi z předchozí péče usilujeme o podporu uzdravování prostřednictvím odborného poradenství a terapeutických programů.
 • Usilujeme o co nejkvalitnější poskytování všech dostupných služeb prostřednictvím pravidelného vyhodnocování pracovního výkonu všech zaměstnanců organizace, individualizované nabídky dalšího profesního rozvoje a vzdělávání a s ohledem na zpětnou vazbu od dětí, pěstounských rodin a dalších spolupracujících organizací či nadřízených orgánů.

Cílové skupiny

Cílové skupiny organizace Rodinné mosty jsou:

Primární:

 1. děti svěřené do pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu;
 2. každé dítě, které požádá o ochranu svého života a svých práv;
 3. rodiče, především osoby pečující a osoby v evidenci, které uzavřely s Rodinnými mosty Dohodu o výkonu pěstounské péče, ale i jiné osoby zodpovědné za výchovu dítěte,
 4. rodiče dětí, které žijí mimo biologickou rodinu, kdy je v zájmu dětí udržovat kontakty s původním sociálním prostředím;
 5. zájemci o pěstounství;

Sekundární:

 1. odborná veřejnost, školy, odborné instituce;
 2. široká veřejnost.

Činnosti

Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany podle § 48 zákona o sociálně-právní ochraně dětí poskytujeme pomoc a podporu pěstounům a jejich rodinám prostřednictvím poradenství, doprovázení (na základě uzavřených dohod dle § 47b zákona 359/1999 Sb.), terapie, svépomocných aktivit a vzdělávání na území Prahy a Středočeského kraje.

Činnosti se zaměřují na rozvoj psychosociálních dovedností v rodině, na poskytování poradenské pomoci při péči o dítě nejrůznějšího věku a zajišťování poradenství rodičům a osobám odpovědným za výchovu v širším slova smyslu, ve věcech výchovných problémů s dítětem, sociálního zabezpečení rodiny, bydlení, poskytování informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím návazných služeb apod.

Poradenství se zaměřuje na aktivní řešení konkrétních výchovných a jiných sociálních problémů v péči o dítě. Opírá se o komplexní diagnostiku včetně šetření přímo v rodině a navržení vhodných opatření sociální intervence včetně nácviku žádoucího chování podle individuálně stanoveného plánu, průběžně vyhodnocovaného a upřesňovaného na základě vývoje konkrétní situace. 

Pracovníci pověření výkonem SPO monitorují situaci v náhradních rodinách, diagnostikují základní sociální problémy, zprostředkovávají další poradenství a odborné služby. Vedou pěstouny i rodiče k tomu, aby ukazovali dětem vhodné vzorce chování, učí je komunikovat v rodině a komunikaci s institucemi, zadávat úkoly a kontrolovat jejich plnění v souladu s výkonem rodičovské a pěstounské povinnosti. Vytvářejí podmínky k uplatňování vlastní vůle dětí a rodičů při řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím podpory a motivace.

Činnosti Rodinných mostů, z.s. zahrnují práci s celou rodinou zpravidla v domácím prostředí, ale i v prostorách organizace (konzultace s dospělými členy rodiny či ojediněle i s dětmi) s podporou dalších služeb.  Kromě poradenství realizujeme vzdělávání pěstounů, terapeutické programy pro děti s cílem získat rodiče a děti ke spolupráci a získat náhled na svoji situaci.  Organizace zajištuje i odlehčovací služby v mezích stanovených zákonem pro pěstounské rodiny.

Pověřená osoba si na začátku každého roku stanovuje dílčí cíle, kterých chce v daném roce dosáhnout. Naplánuje, jaké aktivity, semináře, vzdělávací činnosti a akce pro rodiny, děti a pěstounské rodiny zorganizuje, aby bylo vytčených cílů dosaženo. O těchto aktivitách informuje na svých webových stránkách a pro jejich zajištění spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany a dalšími subjekty, které se zabývají péčí o ohrožené děti.

Na základě Stanov spolku vykonává tyto činnosti i nad rámec pověření k výkonu sociálně-právní ochrany např. pořádáním akreditovaných vzdělávacích programů, besed pro rodiče a mimoškolní vzdělávací a výchovnou, osvětovou i publikační činností.

Rozsah pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Organizace Rodinné mosty, z.s. je pověřenou osobu k výkonu sociálně-právní ochrany na základě rozhodnutí ze dne 18. 4. 2016 č. j. MHMP 646114/2016, S-MHMP 550107/2016.

Rozsah pověření obsahuje následující činnosti:

 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě podle § 11, odst. 1, písm. a);
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b;
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

Místo výkonu: Hl. m. Praha a Středočeský kraj

 • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou podle § 11 odst. 1 písm. c);
 • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení a pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče podle § 11, odst. 1, písm. d, § 11, odst. 2, písm. c.

Místo výkonu: Česká republika

Zásady práce

 • zvláštní přihlédnutí k oprávněným zájmům a právům dětí, jejich ochrana a preference tam, kde se dostávají do střetu se zájmy dospělých osob;
 • komplexnost – péče poskytovaná dítěti i celé jeho rodině, případně dalším zúčastněným osobám;
 • interdisciplinarita – je založena na spolupráci odborníků;
 • důraz na důstojnost – předcházení negativnímu hodnocení;
 • multidisciplinární přístup - spolupráce s více organizacemi, je-li to účelné a dítě to navrhuje, či s naším navrhovaným řešením souhlasí;
 • individuální přístup k dítěti - vychází z individuálně určených potřeb dítěte;
 • dodržování práv dětí (Úmluva o právech dítěte a další související právní úpravy a dokumenty);
 • dodržování lidských práv a základních svobod osob;
 • nabídka více možností řešení - pro rozhodování dítěte a jeho rodičů;
 • respektování volby dětí - vedeme dítě k tomu, aby bylo za sebe zodpovědné, s ohledem na jeho rozumové schopnosti;
 • podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování;
 • neutrální, vyvážený a nestranný přístup - zejména, jedná-li se o spolupráci s rodiči, kteří se ocitají v rozvodových a porozvodových situacích;
 • dobrovolnost.

 

Formy práce

 • individuální – převažuje při práci s dítětem
 • rodinná – spočívající v kontaktu s rodinou, zvyšování kompetencí rodičů nebo pěstounů aj.

1a        Označení způsobu zveřejnění poslání, cílů, cílové skupiny, zásad činnosti a seznamu činností vykonávaných na základě pověření

Označení způsobu zveřejnění poslání, cílů, cílové skupiny, zásad činnosti a seznamu činností vykonávaných na základě pověření se děje prostřednictvím webových stránek organizace www.rodinnemosty.cz, které uvádějí informace o poslání, cílech, cílové skupině, činnostech a zásad práce zveřejněním Standardu č. 1, Etického kodexu, Rozhodnutím o udělení pověření poskytování SPO a Kontaktů. K šíření informací slouží i tištěný leták společný pro cílové skupiny na základě rozsahu pověření.

1b        Střety zájmů

Střet zájmu definujeme jako situaci, která může bránit zaměstnanci Rodinných mostů pracovat s osobami z cílové skupiny nezávisle, objektivně a profesionálně. V důsledku tohoto střetu by mohl zaměstnanec Rodinných mostů jednat proti oprávněným zájmům a právům osob z cílové skupiny. Střet zájmů vzniká už ve chvíli, kdy nastupuje riziko ovlivnění, a ne až ve chvíli, kdy k ovlivnění skutečně došlo. Sekundární zájem přitom nemusí být jen materiální, ale například může jít také o přání podpořit blízkou osobu nebo získat uznání a protislužbu.

Zaměstnanci Rodinných mostů jsou prostřednictvím směrnic, etického kodexu a v rámci dalšího vzdělávání, intervizí a supervizí informováni o situacích možného střetu zájmu mezi nimi (Rodinnými mosty jako organizací) a osobami z cílové skupiny. Intervize a supervize řeší případy, kdy může dojít ke střetu zájmů mezi osobami z cílové skupiny, zvláště dětmi a dospělými.

Situace, kdy došlo ke střetu zájmu nebo hrozí jeho riziko, řeší vždy ředitelka Poradny NRP a schvaluje výkonná ředitelka organizace, pokud samy nejsou ve střetu zájmu.

Typy možných střetů zájmu:

 1. zaměstnanec Rodinných mostů/klíčový sociální pracovník se nachází v nějaké formě blízkého nebo emočního vztahu s osobou z cílové skupiny nebo v průběhu přímé práce s pěstounskou rodinou naváže vztah přesahující profesionální hranice;
 2. organizace je současně v pracovně-právním nebo dodavatelském vztahu s osobou z cílové skupiny;
 3. zaměstnanec Rodinných mostů je současně v pracovně-právním nebo dodavatelském vztahu s osobou z cílové skupiny;
 4. střet zájmu v důsledku přijetí darů a služeb organizací Rodinné mosty od osob z cílové skupiny;
 5. střet zájmu v důsledku přijetí darů a služeb zaměstnancem Rodinných mostů od osob z cílové skupiny;
 6. střet zájmu mezi osobami z cílové skupiny (např. mezi pěstounem a dítětem svěřeným do pěstounské péče);
 7. střet zájmu, pokud dojde ke stížnosti na ředitelku NRP nebo ředitelku organizace, které jsou pověřené řešením střetu zájmu a nemohou ho objektivně posoudit.

Pravidla prevence možných střetů zájmu

Ad a) Pokud dojde k situaci, že se zaměstnanec Rodinných mostů dostane pracovně do přímého kontaktu s osobou pečující/osobou v evidenci nebo dětmi, které jsou svěřeny do péče a zároveň jde o osoby příbuzné nebo blízké, např. i ve smyslu emočním (např. se jedná o dítě z širší rodiny nebo o dítě známého), dotyčný zaměstnanec má za povinnost tento vztah oznámit ředitelce NRP nebo výkonné ředitelce organizace, která zajistí převedení dotčené osoby do péče jiného zaměstnance. V důsledku tohoto vztahu by mohla vzniknout podjatost a osoby pečující/osoby v evidenci či děti svěřené do jejich péče by mohly být zvýhodňovány oproti ostatním, kteří mají k organizaci smluvní vztah. Všem zúčastněným bude vysvětleno, že tento střet zájmu by mohl poškodit pověst organizace a kvalitu poskytované pomoci, mimo jiné by utrpěly i vztahy mezi ostatními pěstounskými rodinami apod.

Pokud se zaměstnanec dostane do nepřímého kontaktu s některou z takto blízkých či známých osob z hlavní cílové skupiny (např. při organizaci vzdělávací, svépomocné nebo volnočasové akce), má povinnost tento střet zájmu bez prodlení oznámit ředitelce NRP nebo výkonné ředitelce organizace, jakmile se o tomto možném střetu zájmu dozví. Hrozí riziko, že by tento nepřímý kontakt mohl vyvolávat nestandardní očekávání ze strany osob z cílové skupiny. Ředitelka NRP/výkonná ředitelka posoudí výši rizika a učiní opatření, která toto riziko ošetří, případně přijme opatření ke kontrole činnosti daného zaměstnance.

Jako prevence tohoto typu střetu zájmů slouží průběžná kontrolní opatření a průběžné vzdělávání v oblasti dodržování etických zásad práce s cílovou skupinou např. v rámci intervize a supervize.

Ad b) Organizace může být ve střetu zájmu, pokud by se ocitla v pracovně-právním nebo v dodavatelském vztahu s osobou z cílové skupiny. V tomto případě Rodinné mosty neuzavírají Dohodu o výkonu pěstounské péče s takovouto osobou z cílové skupiny a doporučí vyhledat jinou doprovázející organizaci.

Ad c) Zaměstnanec organizace může být ve střetu zájmu, pokud by se ocitl v pracovně-právním nebo v dodavatelském vztahu s osobou z cílové skupiny. V tomto případě Rodinné mosty neuzavírají Dohodu o výkonu pěstounské péče s takovouto osobou z cílové skupiny a doporučí vyhledat jinou doprovázející organizaci. Zaměstnanci jsou o tomto opatření informováni při přijetí do pracovně-právního poměru ve smyslu, že budou o případně vzniklém střetu zájmu bez prodlení informovat ředitelku NRP/výkonnou ředitelku. Ta posoudí případné riziko, že dojde ke zvýhodňování osoby z cílové skupiny na úkor ostatních osob, ke snížení objektivity a profesionality a kvality odváděné práce a provedené služby, a učiní opatření, aby dotyčný zaměstnanec nemohl přicházet do takového kontaktu, který by střet zájmu mohl vyvolat.

Ad d) Pokud některá z osob cílové skupiny poskytla organizaci jakýkoli dar, tato osoba nesmí být zvýhodňována oproti ostatním při poskytování služeb, ani žádnou výhodu očekávat. Přijímání darů podléhá pravidlům popsaným ve Standardu č. 1 – viz níže.

Ad e) Pokud některá z osob cílové skupiny se rozhodne poskytnout zaměstnanci organizace jakýkoli dar (finanční či hmotný – např. vlastní výrobky či výpěstky) nebo službu (odvoz, zprostředkování služby apod.), tento dar není možné přijmout. Výjimku tvoří drobné občerstvení v rámci návštěvy v rodině při kontrole výkonu pěstounské péče (např. káva, čaj, voda, pečivo). Přijetí daru by mohlo narušit profesionální vztah zaměstnance k osobě z cílové skupiny a navzájem a ohrozit kvalitu poskytovaného doprovázení.

Ad f) Ke střetu zájmu může dojít mezi osobami z cílové skupiny. Pokud jde o střet mezi pěstounem/rodičem/jinou dospělou osobou a dítětem, uplatňujeme pravidlo, že upřednostňujeme zájem dítěte nad zájmem dospělého.  K tomu slouží zjišťování názoru dítěte během pravidelných návštěv v rodině a ověřování informací získaných od dospělých osob. Tyto střety nebo jeho hrozící riziko je předmětem šetření v rámci porad týmu NRP nebo intervizního setkání.

AD g) Střet zájmu, pokud dojde ke stížnosti na ředitelku NRP nebo ředitelku organizace, které jsou pověřené řešením střetu zájmu a nemohou ho objektivně posoudit, se řeší vzájemnou zastupitelností. Střet zájmu/stížnost na ředitelku NRP řeší ředitelka organizace a naopak. Riziko střetu zájmu může být řešeno i v rámci intervize širšího vedení organizace.  

Řešení střetu zájmů:

Při řešení střetu zájmů postupujeme dle závažnosti pochybení:

 1. Pracovník je ve střetu zájmu a nedošlo k poškození osoby pečující/osoby v evidenci – řešíme supervizí a ve spolupráci s poškozenou osobou i nabídkou dalšího vzdělávání.
 2. Pracovník je ve střetu zájmu a došlo k poškození osoby z cílové skupiny nebo organizace RM – situaci posuzujeme podle etického kodexu a závažnosti střetu. Dále postupujeme podle platných ustanovení Zákoníku práce. Případy řeší odpovědné osoby ve spolupráci s poškozenou osobou. Pracovníkovi bude udělena důtka, uloženo vzdělávání zakončené pohovorem s nadřízeným pracovníkem. Závažné případy střetu zájmu mohou končit až oprávněnou výpovědí pracovníkovi RM.

Přijímání darů

 1. Rodinné mosty, z.s. přijímá dary na zajištění vybavení, provozu a chodu jednotlivých činností.
 2. O přijetí či nepřijetí nabízeného daru rozhoduje ředitelka organizace. Dárce s organizací sepíše darovací smlouvu (formulář) ve dvou vyhotoveních, ve které uvede účel daru (jeden originál pro dárce a druhý pro obdarovaného). Dary přijímáme ve formě finanční, materiálové a služeb. Darovací smlouva se sepisuje v případě, když dar má hodnotu vyšší než 300 Kč.  Dary s nižší hodnotou nepřijímáme.
 3. Organizace nepřijímá dary od politických stran, firem a společností, ani osob, které jsou ve střetu zájmů s organizací či jejích zaměstnanců.
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.