Kompletní nabídka kurzů DVVP pro učitele MŠ a ZŠ

 

Nabídka  DVPP  pro MŠ a ZŠ

Místo konání: Marianeum, Charita ČR, Máchova 7, Praha 2.  Také ONLINE.

Kurzy pořádáme i na míru v místě objednavatele.

Lektoři: PhDr. Lenka Průšová, PhD, Mgr. Tomáš Řezníček, Mgr. Zuzana Jarošová, Mgr. Michal Žmolík, Mgr. Renata Valová, Mgr. Daniel Hanuš, PhDr. Daniel Kubín, Mgr. Radka Jedličková

Cena pro kolektivy: cca  22.000,- (podle počtu účastníků) 

Tematické okruhy pro učitele

 • Výchovné a vzdělávací obtíže u dětí a mládeže (ADHD, autismus, dyslexie agresivita, poruchy chování, úzkostné dětí, krizové situace v životě dítěte)
 • Komunikace (vedení rozhovoru s žáky, komunikace s učiteli, asistentem pedagoga, rodiči, komunikace bez manipulace apod.)
 • Sociálně-právní ochrana dětí (Specifické problémy dětí v náhradní rodinné péči, rodinné právo, úvod do sociálně-právní ochrany dětí, )
 • Intervence (případové konference)

Přehled akreditovaných kurzů

Název kurzu: Jak vést profesionální rozhovor s dítětem (8 vyuč. hodin)

Č. akreditace: MSMT  25653/2018-1- 795 

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD a Mgr. Tomáš Řezníček

Anotace: Kurz se věnuje psychosociálnímu vývoji dětí od 4 -12 let v oblasti vnímání, prožívání a komunikace, z něhož vycházejí zásady vedení profesionálního rozhovoru. Lektoři ilustrují jednotlivé zásady vedení rozhovoru s dítětem na modelových situacích z vlastní etopedické a speciálně-pedagogické praxe.

Název kurzu: Specifické problémy dětí z příbuzenské a pěstounské péče ve školním prostředí (8 vyuč. hodin)

Č. akreditace: MSMT- 989/2019-1-139

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD

Anotace: Kurz se zaměřuje na specifické životní situace, kterým jsou děti v náhradních rodinách vystavené, a na sociální problémy, které se v běžných rodinách zpravidla nevyskytují. Umožní pochopit problémy spojené se změnami výchovného prostředí a dopady na vztahy s pedagogy a vrstevníky včetně vlivu na školní úspěšnost.

Název kurzu: Manipulativní techniky v komunikaci a jak se jim ubránit (8  vyuč.hodin)

Č. akreditace:  27249/2019-2-901  

Lektor: PhDr. Daniel Kubín, Mgr. Michal Žmolík,

Anotace: Kurz pomáhá pochopit principy fungování manipulativních technik ve verbální komunikaci ve vztahu učitel - rodič/dítě, nadřízený/kolega. Prostřednictvím příkladů a modelových situací manipulativních technik osvětlí cíle jednání, které „hýbají“ jimi i druhými lidmi při nezdravé komunikaci, a ujasní možnosti, jak se jim ubránit.

Název kurzu: Jak pracovat s dětmi s úzkostnými poruchami (8 vyuč. hodin)

Č. akreditace: MSMT- 989/2019-1-139  

Lektor: Mgr. Daniel Kubín

Anotace: Cílem je seznámit účastníky s problematikou úzkosti s akcentem na jednotlivá vývojová období u dětí a využití adekvátních metod komunikace a výchovného působení.  Získají základní orientaci o vhodných terapeutických postupech uplatňovaných při práci s úzkostným dítětem, které jim umožní pochopit terapii, kterou dané dítě využívá, a sladit ji  s vlastním plánem výchovné a vzdělávací péče o dané dítě. 

Název kurzu: Základy rodinného práva pro pedagogy ZŠ (8 vyuč.hodin)

Č. akreditace: MSMT- 989/2019-1-139

Lektor: Mgr. et Mgr. Daniel Hanuš, L.L.M.,  Mgr. Jiří Kapoun

Anotace: Cílem kurzu je seznámit pedagogy MŠ a ZŠ se základními pojmy občanského práva, které mohu ovlivnit právní bezpečí dětí, rodičů, ale i pedagogů a zároveň jejich postoje vůči jinakostem v soužití blízkých osob. Zároveň kurz účastníky seznámí s mýty, které v této oblasti v laické veřejnosti přetrvávají a upozorní na mylné interpretace některých ustanovení občanského zákoníku. Vysvětlí pojmy rodičovská odpovědnost, zájem a blaho dítěte.

Název kurzu:  Jak zvládat poruchy chování u žáků ZŠ (8 vyuč hodin)

Č. akreditace: MSMT- 32308/2020-4-819

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD

Anotace: Kurz se zaměřuje na nezvládnutou výchovu dítěte s ADHD, záškoláctví, toulky a útěky, opoziční poruchu chování a počátky rozvoje poruchy osobnosti. Chybná nebo nepřesná diagnostika a interpretace posudků z PPP, nevyužívání všech možností spolupráce školy s dalšími odborníky (SVP apod.) spolu s nevhodnou komunikací a výchovným vedením zhoršují prognózu poruch chování. Řešení předkládaná lektory ukazují možnosti úpravy chování.

Název kurzu: Poruchy autistického spektra a Aspergerův syndrom (8 vyuč.hodin)

Č. akreditace:  MSMT- 32308/2020-4-819    

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD

Anotace: Kurz poskytne základní orientaci v problematice autismu a poruch autistického spektra (PAS) včetně doprovázejících poruch učení a poruch chování u dětí předškolního a mladšího školního věku s přihlédnutím ke zvláštnostem Aspergova syndromu (AS). Účastníci se seznámí s projevy autismu, s podstatou kognitivně behaviorální terapie, strukturovaným učením a dalšími technikami, jako je nácvik funkční komunikace, vizualizace a strukturalizace, jejichž systematické uplatňování vede ke zmírňování obtíží při výchově a vzdělávání.

Název kurzu: Práce s asistentem pedagoga na ZŠ (4 hodiny)

Č. akreditace: MSMT- 32308/2020-4-819

Lektorka: Mgr. Radka Jedličková

Anotace: Cílem kurzu je seznámit s různorodými příklady a způsoby využití/zapojení asistenta pedagoga ve vyučovacím a výchovném procesů žáků s SPU. Objasní příčiny selhávání spolupráce a příčiny konfliktů na základě odlišení kompetencí mezi pedagogem a asistentem pedagoga. Poznatky pomohou učitelům překonávat obavy a bariéry ve vzájemné spolupráci více osob ve vyučovacím procesu a nastavovat pravidla, jejichž cílem je zajistit stabilitu tohoto vztahu a usnadnit vzájemnou komunikaci. Kurz doplní legislativní informace a zkušenosti s řízením práce asistenta pedagoga, s možnostmi využití supervize a dalšího vzdělávání.

Název kurzu: ADHD/ADD a  výchovně-vzdělávací obtíže  (8 vyuč.hodin)

Č. akreditace: MSMT- 32308/2020-4-819

Lektor: Mgr. Tomáš Řezníček/PhDr. Lenka Průšová

Anotace: Diagnóza ADHD/ADD – porucha pozornosti a hyperaktivita se v současné populaci dětí objevuje stále častěji. Tyto děti mají největší problém s tím, aby udržely pozornost, trpí nadměrnou aktivitou a impulzivitou, což vyvolává řadu problémů v rámci rodinné výchovy, při začleňování do školního kolektivu a při zvládání školní výuky. Nezbytná je jednotná péče o tyto děti, dostatek tolerance, citlivý přístup a správné výchovné působení všech, kteří se na výchově a péči o takové dítě podílejí, ať jde o rodiče, širší rodinu, vychovatele a učitele.

Název kurzu: Jak řešit agresivitu u dospívající mládeže (8 hodin)

Č. akreditace  obnova akreditace v přípravě

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD, Mgr. Tomáš Řezníček

Anotace: Agresivita u dětí a mládeže a návazné poruchy chování představují jeden z nejčastějších důvodů problémového chování a později i školní neúspěšnosti a vedou ke konfliktům s vrstevníky a pedagogickými pracovníky.  

Cíle kurzu: prohloubit znalosti o komplexních příčinách vzniku agrese; upozornit na nejčastější chyby v diagnostice agresivity chování a jejích příčin (např. nezvládnutá výchova dítěte s ADHD a rozvoj agresivity, skrytá agresivita matky, agresivita jako reakce na šikanu apod.); představit možnosti nápravy/úpravy chování ve spolupráci s rodinou, školou a odbornými zařízeními.

Název kurzu: Krizové situace v životě žáka (8  vyuč.hodin)

Č. akreditace MSMT- 32308/2020-4-819

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD /Mgr. Jedličková/ Mgr. Tomáš Řezníček

Anotace: Účastníci získají poznatky o jevech, které vedou ke vzniku krizových situací v životě žáka způsobených např. rozpadem rodiny, domácím násilím, týráním, nezvládnutím střídavé péče, závislostmi apod., a jejich vlivu na prožívání, chování a školní úspěšnost. Tyto poznatky jim pomohou individualizovat výchovný a vzdělávací proces tak, aby bral v potaz životní situaci konkrétního žáka a tím působil preventivně proti zhoršování v projevech chování a školních výsledků. Kurz vysvětlí meze kompetence pedagoga a právní odpovědnost, která v některých situacích vzniká. Účastníci získají orientaci o pravomoci orgánů sociálně-právní organy (OSPOD) a možnostech spolupráce s kurátory a sociálními pracovníky. Seznámí se s nevhodnými a nežádoucími příklady intervence v případech, kdy učitel získá podezření, že je dítě obětí trestného nebo poškozujícího chování. Osvojí si bezpečné způsoby komunikace a jednání, které neohrozí ani dítě, ani samotného učitele.

Název kurzu: Využití případové konference  pro inkluzivní vzdělávání

Č. akreditace MSMT- 32308/2020-4-819

Lektor: PhDr. Lenka Průšová PhD

Anotace:

 • Obsah a cíle případové konference (PK). Síťování. Role případového manažera jako koordinátora multidisciplinárního týmu. Podmínky svolávání případové konference. Krizové situace v životě žáků.
 • Příprava PK – posouzení a vyhodnocení situace žáka, komunikace a sestavení multidisciplinárního týmu, monitorování případu, zpracování záznamů a vyhodnocení. Účastníci PK. Role a kompetence iniciátora, koordinátora, moderátora a dítěte a rodiče.
 • Řešení věcných a organizačních komplikací a konfliktních situací při sestavování a realizaci PK. Mlčenlivost, právní omezení, emoce, čas.
 • Příklady využití PK: problematika sociálně právní ochrany dětí, plnění vzdělávacího plánu a školní úspěšnost, výchovné problémy, týrané dítě CAN), šikana, výslech dítěte, závadové chování, závadová parta, závadová rodina.
 • Klíčová role koordinátora a moderátora k úspěšnému využití PK: kazuistiky a principy: objektivnost, rovnost přístupu, prostor všem, vytvoření a zajištění důvěry, respektu, partnerství a bezpečí
 • Přínos PK k plnění výchovného a vzdělávacího plánu
 • Nenásilná komunikace.
 • Shrnutí kontraproduktivních postupů a postojů versus efektivní postupy a postoje.
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.