INFORMAČNÍ MATERIÁLY PRO PĚSTOUNY #4

Základní požadavky na úspěšnou NRP: PPPD a PP

 • (určují se priority v závislosti na věk a možnosti dítěte a souvisí s dobou pobytu dítěte v NRP)
 • mít vytvořeny základní stereotypy práce a chování, které uplatní v životních situacích a v profesním životě;
 • být motivován účastnit se profesního společenského a kulturního života;
 • uplatňovat základní společenská pravidla a normy;
 • znát svá práva a povinnosti;
 • zvládat jednoduché manuální dovednosti a jednoduché pracovní činnosti vhodné pro pomocné práce v různých profesních oblastech;
 • využívat praktické dovednosti při plnění požadavků podporovaného zaměstnání či chráněných dílen;
 • znát možnosti svého pracovního uplatnění;
 • při práci dodržovat základní hygienické návyky; prvky BOZP, předpisy požární ochrany a ostatní normy a předpisy.
 • být schopen chovat se v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka a účinně vyhledat pomoc kompetentní osoby
 • chránit své zdraví i zdraví jiných;
 • být schopen spolupráce v pracovní skupině;
 • respektovat práci a úspěchy druhých;
 • být schopen zhodnotit výsledky své práce a přijmout hodnocení druhých;
 • vhodným způsobem vyjádřit své potřeby, názory a požadavky;
 • chránit životní prostředí;
 • být schopen elementárně pracovat s moderními komunikačními prostředky;

Doporučení pro posuzování dětí v pěstounské péči (PPPD, PP):

 1. Dítě řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování).
 2. Dítě řeší problémy na základě své bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje.
 3. Dítě užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích.
 4. Dítě si zpřesňuje početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti.
 5. Dítě samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.
 6. Dítě  aplikuje osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.

Zdroj: http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/deti-s-telesnym-postizenim/doporuceni-pro-pedagogy-a-psychology.shtml

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.