Standard kvality sociálně právní ochrany č. 1

 

Standard č. 1 – Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1a Definování poslání, cíle, cílové skupiny, zásady činnosti

Posláním zapsaného spolku Rodinné mosty (dále jen „Rodinné mosty“) je vyhledávat ohrožené děti a poskytovat a zprostředkovávat osobám pečujícím a osobám výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče.
Toto se děje prostřednictvím poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytováním poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte do pěstounské péče.
Odborné poradenství poskytujeme v souladu s nejlepším zájmem a blahem dítěte, s ohledem na jeho individuální potřeby a s ohledem na možný návrat do vlastní biologické rodiny.
Naplňování nejlepšího zájmu dítěte se děje prostřednictvím odborného doprovázení pěstounských rodin s využitím metod sociální práce s rodinou a dětmi, tj. využitím odborného výchovného a rodinného poradenství, psychologického a speciálně-pedagogického poradenství, terapeutických programů, vzdělávacích a společných volnočasových aktivit, které posilují vzájemné vztahy mezi dětmi a osobami, které o ně pečují, a umožňují dětem rozvíjet svůj potenciál v podnětném a bezpečném prostředí s cílem zajistit pro ně otevřenou budoucnost.
Prostřednictvím vzdělávacích programů, přednášek a workshopů určených pro odbornou veřejnost (především pro sociální pracovníky, učitele a asistenty pedagoga), ale i pro neformální pečovatele, rodiče apod. usilujeme o navázání spolupráce s dalšími orgány sociálně-právní ochrany a vzdělávacími institucemi a o zkvalitňování systému péče o ohrožené děti v České republice.

Cíle organizace

 1. Cílem činností Rodinných mostů, z.s. je přinášet pozitivní změny do života, hledat reálná řešení, působit na rodiče a děti, aby byli schopni porozumět své situaci, a vytvářet důvěrné a bezpečné prostředí, které umožní změny zavádět.
  1. U osob pečujících/osob v evidenci a dětí svěřených do pěstounské péče nebo dětí, již žijících v rodině je cílem odborného doprovázení, aby zvládli příchod do pěstounské rodiny a pobyt v ní bez obtíží, nebo aby se nastalé obtíže naučili řešit a vyrovnávat se s nimi s využitím vlastních zdrojů a bez nežádoucích a nezdravých reakcí, tj. nenásilně, s respektem a empaticky. K naplňování a dokladování realizace tohoto cíle slouží Plán práce s pěstounem a jeho vyhodnocení, jehož formulář je přílohou tohoto dokumentu.
  2. Při přechodu dětí z pěstounské péče na přechodnou dobu do vlastní/náhradní/pěstounské rodiny usilujeme o bezpečnou adaptaci dětí na nové prostředí a zároveň podporujeme osoby v evidenci a jejich vlastní rodiny, aby odchod dětí nevnímali jako ztrátu a byli schopni přijmout další dítě. K naplňování a dokladování realizace tohoto cíle slouží Plán přechodu a jeho vyhodnocení, jehož formulář je přílohou tohoto dokumentu.
  3. V rámci pobytu dětí v pěstounských rodinách usilujeme o jejich všestranný rozvoj a vytvoření bezpečného a podnětného prostředí. Tohoto cíle dosahujeme poskytováním poradenství, sociální podpory a psychoterapie, vyhodnocováním IPOD a individualizovanou nabídkou vzdělávání a aktivit podporujících vytváření žádoucích vazeb mezi dětmi a osobami, které o ně pečují. Naplňování tohoto cíle je sledováno prostřednictvím pravidelných zpráv pro příslušný OSPOD.
  4. Podporujeme návrat dítěte do vlastní rodiny a sounáležitosti prostřednictvím vedení pěstounských rodin a podporou vzájemných kontaktů mezi dítětem a jeho biologicky vlastní rodinou. Naplňování tohoto cíle je sledováno prostřednictvím pravidelných zpráv pro příslušný OSPOD.
  5. Zaměřujeme se na zlepšování školní úspěšnosti, vztahy s ostatními dětmi v rodině, dalšími vrstevníky, na podporu vytváření zdravého životního stylu, profesní orientace prostřednictvím vzdělávacích, svépomocných a volnočasových aktivit. Naplňování tohoto cíle je sledováno prostřednictvím pravidelných zpráv pro příslušný OSPOD.
  6. U dětí se syndromem CAN a dalšími traumatickými zkušenostmi z předchozí péče usilujeme o podporu uzdravování prostřednictvím odborného poradenství a terapeutických programů. Naplňování tohoto cíle je sledováno prostřednictvím pravidelných zpráv pro příslušný OSPOD.
 2. K těmto cílům slouží metodické vedení pěstounských rodin, kde navrhujeme výchovné postupy, dbáme na průběžné vzdělávání osob pečujících a osob v evidenci v souladu s jejich vlastními potřebami a potřebami svěřených dětí. V rámci psychohygieny podporuje osoby pečující a osoby v evidenci v přijetí a dodržování zásad zdravého životního stylu tak, aby nedocházelo k jejich fyzickému a psychickému přetížení, které může mít za následek syndrom vyhoření a ukončení pěstounské péče. Naplňování tohoto cíle je sledováno prostřednictvím povinného vzdělávání, poradenství a čerpání odlehčující péče.
 3. Usilujeme o co nejkvalitnější poskytování všech dostupných služeb prostřednictvím pravidelného vyhodnocování pracovního výkonu všech zaměstnanců organizace, individualizované nabídky dalšího profesního rozvoje a vzdělávání a s ohledem na zpětnou vazbu od dětí, pěstounských rodin a dalších spolupracujících organizací či nadřízených orgánů.

Zásady práce

 • zvláštní přihlédnutí k oprávněným zájmům a právům dětí, jejich ochrana a preference tam, kde se dostávají do střetu se zájmy dospělých osob;
 • komplexnost – péče poskytovaná dítěti i celé jeho rodině, případně dalším zúčastněným osobám;
 • interdisciplinarita – je založena na spolupráci odborníků;
 • důraz na důstojnost – předcházení negativnímu hodnocení;
 • multidisciplinární přístup - spolupráce s více organizacemi, je-li to účelné a dítě to navrhuje, či s naším navrhovaným řešením souhlasí;
 • individuální přístup k dítěti - vychází z individuálně určených potřeb dítěte;
 • dodržování práv dětí (Úmluva o právech dítěte a další související právní úpravy a dokumenty);
 • dodržování lidských práv a základních svobod osob;
 • nabídka více možností řešení - pro rozhodování dítěte a jeho rodičů;
 • respektování volby dětí - vedeme dítě k tomu, aby bylo za sebe zodpovědné, s ohledem na jeho rozumové schopnosti;
 • podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování;
 • neutrální, vyvážený a nestranný přístup - zejména, jedná-li se o spolupráci s rodiči, kteří se ocitají v rozvodových a porozvodových situacích;
 • dobrovolnost.

Formy práce

 • individuální – převažuje při práci s dítětem
 • rodinná – spočívající v kontaktu s rodinou, zvyšování kompetencí rodičů nebo pěstounů aj.

Cílovou skupinou pověřené osoby jsou především pěstounské rodiny, zájemci o pěstounství, rodiny i jednotlivci.

Rozsah pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Organizace Rodinné mosty, z.s. funguje na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany. Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vydáno dne 18. 4. 2016 č. j. MHMP 646114/2016, S-MHMP 550107/2016.

Rozsah pověření obsahuje následující činnosti:

 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě podle § 11, odst. 1, písm. a);
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b;
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
  Místo výkonu: Hl. m. Praha a Středočeský kraj
 • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou podle § 11 odst. 1 písm. c);
 • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení a pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče podle § 11, odst. 1, písm. d, § 11, odst. 2, písm. c.
  Místo výkonu: Česká republika

1a Označení způsobu zveřejnění poslání, cílů, cílové skupiny, zásad činnosti a seznamu činností vykonávaných na základě pověření
Označení způsobu zveřejnění poslání, cílů, cílové skupiny, zásad činnosti a seznamu činností vykonávaných na základě pověření se děje prostřednictvím webových stránek organizace www.rodinnemosty.cz, které mimo jiné uvádějí informace o rozsahu činností, cílů a cílové skupiny, mimo jiné i zveřejněním Standardu č. 1, Etického kodexu, Kontaktů apod. K šíření informací slouží i tištěný leták pro cílové skupiny na základě rozsahu pověření.
1b Střety zájmů

 1. Pokud dojde k situaci, že se zájemcem o poskytovanou službu stane příbuzný nebo osoba blízká, ve smyslu emočním (např. dítě známého), pracovník vykonávající službu se nesmí stát klíčovým pracovníkem a přenechá zájemce (klienta) svému kolegovi či kolegyni. O této situaci (vlastní pocit podjatosti) bez prodlení informuje ředitelku NRP. O dané situaci bude rozhodnuto ředitelkou NRP na základě zvážení faktů. Zároveň bude vztahově blízká, či příbuzná osoba požádána o vyjádření k dané situaci.
 2. Pokud měl pracovník s klientem větší konflikt nebo by z jiného důvodu mohlo dojít ke střetu zájmů, přenechá pracovník klienta svému kolegovi či kolegyni na základě vlastního rozhodnutí a se souhlasem ředitelky pro NRP.
 3. Pracovník s klienty nesmí překročit rámec pracovní a osobní hranice (viz Etický kodex sociálního pracovníka).
 4. Pracovník nepřipustí, aby se při poskytování služeb projevovaly osobní sympatie k jakémukoli klientovi a ten byl na úkor druhých zvýhodňován.
 5. Pokud příbuzný klienta poskytne organizaci jakýkoli dar, tento klient nesmí být zvýhodňován oproti ostatním při poskytování služeb, ani žádnou výhodu očekávat.

Ke střetu zájmů také může dojít, pokud zařízení navštíví cizinec, který si s pracovníkem vykonávajícím službu nebude rozumět kvůli jazykové bariéře. Kontakt s těmito lidmi lze navázat například skrze nevládní neziskové organizace, jejichž činnost je zaměřena na podporu cizinců při integraci do české společnosti. Těmito organizacemi jsou např.:

 • Asociace uprchlíků v České republice
 • Centrum pro integraci cizinců (CIC)
 • Centrum pro otázky migrace (dnes Sdružení pro integraci a migraci)
 • Český helsinský výbor
 • Charita Česká republika

O pobytu cizinců v určité lokalitě jsou informovány i úřady práce a sociální odbory obecních a městských úřadů, s jejichž pracovníky cizinci komunikují ohledně řešení své sociální situace a zaměstnání. Také je možné obrátit se na tzv. krajanské organizace, kolem kterých se imigranti zpravidla sdružují. Činnost jednotlivých organizací je většinou směřována k osobám pocházejícím z určitého státu či regionu, resp. k lidem z určitého jazykového prostředí.

V Česku tak působí kupříkladu:

 • Svaz Vietnamců v ČR,
 • Fórum Ukrajinců ČR,
 • Sdružení imigrantů z kavkazského regionu, z islámských států apod.

S podobnými organizacemi se lze setkat i na lokální úrovni. Často též vydávají vlastní periodika (tištěná i elektronická), která jsou obvykle imigranty vyhledávána a čtena, a proto rovněž mohou představovat jeden z kanálů komunikace v souvislosti s rozvojem sociálních služeb.

f. Střet zájmů může nastat i v případě, kdy se klientem stane člověk s vadami sluchu a dochází rovněž k problémům s dorozuměním. V takové situaci se lze obrátit na Českou komoru tlumočníků znakového jazyka, z.s., Senovážné náměstí 23, Praha 1, www.cktzj.com, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil: 737 282 537.
Nebo lze využít služeb www.cztn.cz, kde je zveřejněn seznam tlumočníků znakové řeči.

Řešení střetu zájmů:

Při řešení střetu zájmů lze postupovat dle závažnosti pochybení:

 1. Pracovník je ve střetu zájmu a nedošlo k poškození klienta – řešíme supervizí
 2. Pracovník je ve střetu zájmu, situaci neoznámil a došlo k poškození klienta - postupujeme dle etického kodexu a platných ustanovení Zákoníku práce
 3. Pracovník je ve střetu zájmu (ve smyslu subjektivním) a klient střet zájmů neguje – bude po dohodě s ředitelkou NRP případ předán jinému kompetentnímu pracovníkovi.
 4. Ke střetu zájmu může dojít i v případě, že bude na pracovníkovi Rodinných mostů, z.s. vyžadovat osoba blízká klientovi různé informace osobního charakteru. V takovém případě nebudou informace poskytovány když: klient s podáním informací nesouhlasí, když požadované informace nejsou v souvislosti s poskytovanou péčí o klienta, když není zřejmé, proč tyto informace osoba blízká žádá, nebo když je důvodné podezření, že by byly využité v neprospěch klienta. V těchto případech je na vyhodnocení klienta a ředitelky organizace jak konkrétně postupovat.

Přijímání darů

 1. Rodinné mosty, z.s. přijímá dary na zajištění vybavení, provozu a chodu jednotlivých služeb.
 2. O přijetí či nepřijetí nabízeného daru rozhoduje ředitelka NRP. Dárce s organizací sepíše darovací smlouvu (formulář) ve dvou vyhotoveních, ve které uvede účel daru (jeden originál pro dárce a druhý pro obdarovaného). Dary přijímáme ve formě finanční, materiálové a služeb. Darovací smlouva se sepisuje v případě, kdy má dar hodnotu vyšší než 300 Kč. Dary s nižší hodnotou nepřijímáme.
 3. Organizace nepřijímá dary od politických stran a od organizací či osob, které jsou ve střetu zájmů s organizací či jejich zaměstnanců a členů.

Právní ukotvení problematiky

Úmluva o právech dítěte
Směrnice o náhradní péči o děti A/RES/64/142
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí v platném znění
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění Normativní instrukce a metodické materiály MPSV ČR

 
 
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.