Směrnice 10/2018 upravující havarijní a nouzové situace

Pro případ havarijní a nouzové situace je uzavřeno pojištění podnikatelských rizik u pojišťovny Kooperativa.¨Poskytování výkonu sociálně právní ochrany je pojištěno.

Pojistka č. 8603233380 u Kooperativa pojišťovna, a.s.se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, pobočka , Templová 747, Praha1.

Na viditelném místě – vlevo od vstupních dveří v kuchyňském koutku - je vyvěšen seznam Důležitá telefonní čísla.  Kniha úrazů a poranění je rovněž k dispozici – je zavěšena na nástěnce v jednací místnosti. Povinnou součástí vybavení  je certifikovaná lékárnička, která je rovněž uložena v kuchyňce v regálu.  Je volně přístupná a zároveň dostatečně vysoko mimo dosah dětí. Pravidelně v lednu každého roku je pracovníkem Rodinné mosty, z.s. kontrolována expirace jednotlivých léčiv a součástí lékárničky a aktualizován tak obsah samotné lékárničky.

Havarijní  a nouzové situace:

Požár
Způsob a místo hlášení požáru

Každý, kdo zjistí vznik požáru, jej ohlásí osobně nebo telefonicky ředitelce RM. V případě nebezpečí prodlení hlásí událost z dostupného telefonního přístroje na ohlašovnu požárů Hasičského záchranného sboru: tel. č. 150. Při telefonickém hlášení požáru je nutné sdělit:

kde hoří – co hoří – kdo volá – odkud volá (číslo telefonu)

Plyn

Vypnout hlavní uzávěr plynu, otevřít okna a dvéře aby mohl být zajištěn přísun čerstvého vzduchu. Havárii oznámit dodavateli plynu Pražská plynárenská, a.s. tel 1239

Elektřina

Vypnout hlavní jistič

Násilný a teroristický útok (vzhledem k poloze)

Vždy uzamykat hlavní vchod do budovy!!! Vpouštět klienty dovnitř na základě přechozí rezervace e-mailem, ne telefonem, pokud jde o prvoklienty.

V případě oprávněného nebezpečí je třeba se řídit následujícími pokyny:
Pokud existuje volná cesta, uprchnout (POZOR: Ulice je slepá. V případě nutnosti je možné využít útočiště ve vedlejším hotelu U Zlaté Studně, který má vlastní ostrahu a odtud v bezpečí kontaktovat policii), a poté zkontaktovat Polici ČR. Pokud to nejde, je namístě se schovat, nejlépe zamknout v uzavřeném prostoru, vypnout zvonění na telefonu a v případě možnosti zavolat Policii ČR. V ohrožení života bojovat násilně s pomocí dostupných předmětů. Po příjezdu Policie se zdržet gestikulace a křiku. Spolupracovat s Policií ČR, uposlechnout jejich výzev. Dodržet přesný postup, nepřeskočit krok uprchnout a schovat se a nezačít předčasně násilně bojovat.

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči – ohlašovna požárů                         150, 112

Policie ČR                                                           158

Zdravotní záchranná služba                      155

ČEZ, a.s.                                                      840 850 860 (poruchová linka), 840 840 840

Pražská plynárenská a.s.                           1239

Provoz ambulance se omezuje nebo ruší v případě, že teplota v místnosti klesne pod 15C nebo v případě, že je odstávka vody nebo elektřiny. Náhradní hodiny v ambulanci jsou vždy vyvěšeny na webových stránkách.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání a platí na dobu neurčitou.

V Praze 2. 1. 2017

Schválil: Ivana Mičínová, výkonná ředitelka

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.