INFORMAČNÍ MATERIÁLY PRO PĚSTOUNY #2

Postup při přijetí doprovázení PP nebo PPPD

 • Pěstoun na přechodnou dobu informuje OSPOD dítěte o rozsahu svého posouzení k výkonu PPP (pro jaký typ dítěte je vhodný)
 • Pěstoun na přechodnou dobu se vyjádří ke svým možnostem uspokojit potřeby dítěte, které přebírá do své péče (vzhledem k plánovanému cíli PPP)
 • Oznámí své stanovisko k přijetí dítěte doprovázející organizaci a OSPOD, pracovišti krajského úřadu.
 • Pěstoun na přechodnou dobu spolupracuje na vytvoření takových podmínek dohody s provázející organizací, které vedou k předem stanovenému cíli práce s dítětem a jeho rodinou.
 • Pěstoun vede základní evidenci péče o svěřené dítě, podává informace o dítěti ve stanoveném rozsahu, pravidelně informuje a konzultuje průběh PPP (dle potřeb dítěte a doporučení OSPOD a doprovázející organizace).
 • Pěstoun formuluje své odborné potřeby k zajištění péče o děti a zároveň konzultuje závažné kroky ve výchově a péči o děti s doprovázející organizací (např. vyšetření, zákroky, alternativní péči atd.).
 • Poskytuje informace doprovázející organizaci, které jsou potřebné k vyhodnocení účelnosti PPP. Umožňuje kontakt OSPOD s dítětem.
 • Pěstoun je vázán ke svému okolí povinnou mlčenlivostí, je významným nositelem informací, nemůže s nimi libovolně nakládat.
 • Předává informace rodičům, které se týkají aktuálního stavu dítěte (v rámci uspokojování potřeb dítěte). Situace, které jsou vázány např. na trestnou činnost, významné výkyvy v chování atd. konzultuje s doprovázející organizací, předává o nich zprávu příslušnému OSPODu a to vždy v písemné podobě.
 • Pěstoun je plně zodpovědný za blaho dítěte, které má ve své péči (zájem dítěte může konzultovat s OSPOD a doprovázející organizací).
 • Pěstoun nese odpovědnost za škodu, která je způsobená výkonem jeho činnosti (k dítěti i za dítě).

Povinnosti PPPD/ PP ve vztahu k profesi:

 • Kontinuální vzdělávání
 • Mezioborový přístup (interdisciplinarita) – spolupracuje s odborníky
 • Komunitní přístup - respektuje komunitu dítěte a vlastní komunitu
 • Sběr empirických dat (statistiky, typově shodné kazuistiky)
 • Plánování, prognózování - IPOD, plán PPPD
 • Povinnosti PPPD/PP ve vztahu k dítěti:
 • Vede písemné záznamy o průběhu pobytu dítěte v domácnosti (1x týdně), a o mimořádných událostech (neprodleně po jejich vzniku)
 • Kniha života, jiné vhodné formy vedení historie dítěte
 • Písemnosti z případových konferencí
 • Fotodokumentace (výhradně dítěte)
 • Formální komunikace s úřady a institucemi (písemná a e-mailová podání)

Individuální plán ochrany dítěte -  IPOD zpracovává OSPOD dítěte ve spolupráci s pěstounem a doprovázející organizací:

 • Vyhodnocování potřeb dítěte – cíle, znaky principy.
 • Proces vyhodnocování – oblasti, rámec, role účastníků, zdroje informací
 • Konkrétní postup vyhodnocování - metodika je dle potřeb dítěte (pozorování, hra, schopnosti rozhovoru atd).
 • Individuální plán,  práce s dítětem, rodinou, realizace plánu přehodnocení závěrů
 • Stanovení cílů - reálné cíle péče o konkrétní dítě max. na 1 rok (pro PPPD i pro PP)
 • Nástroje vyhodnocování – otázky, pozorování

Podpora pěstounské péče ve vztahu ke konkrétnímu dítěti:

 • Intervence
 • Konzultace a odborné poradenství
 • Terapie a mediace
 • Odborné služby
 • Právní pomoc
 • Podpora dětem

 Postup při přijetí pěstouna doprovázející organizací:

 1. Telefonický kontakt iniciovaný OSPOD, pěstounem.
 2. Dojednání osobní schůzky v prostorách organizace nebo na přání pěstouna v jeho bydlišti.
 3. Seznámení se s obsahem dohody o výkonu PP a s principy navrhované spolupráce.
 4. Zpravidla 1 týden na rozmyšlenou pro pěstouna s tím, že kontaktuje doprovázející organizaci a sjedná podpis dohody.
 5. Schůzka s klíčovým pracovníkem a plánování spolupráce do 1. Zprávy pro OSPOD (na dobu 6 měsíců).
 6. Pěstoun stejně jako klíčový pracovník mohou vyjádřit domněnku, že by mohlo dojít ke střetu zájmů v odůvodněných případech. Ředitelka organizace rozhodne, zda se jedná o střet zájmů a rozhodne o dalším postupu. Za zásadní střet zájmů je považován příbuzenský vztah do úrovně 2. pokolení, vztah nadřízenosti a podřízenosti. Ostatní domněnky o střetu zájmů jsou zaznamenány do spisové dokumentace s vyjádření pěstouna i klíčového pracovníka ke konkrétní domněnce.
 7. Kontakty mezi pěstounem a klíčovým pracovníkem se uskutečňují dle potřeby pěstouna a vyhodnocení doprovodné organizace a to nejméně v rozsahu 1 schůzky za 2měsíce.
 8. Frekvence schůzek je vázaná na potřeby pěstouna a potřeby svěřeného dítěte.
 9. Klíčový pracovník vede záznamy o kontaktech a zároveň zpracovává řádné zprávy pro OSPOD a mimořádné zprávy v souvislosti spotřebami dotčených orgánů státní správy či pro osobní pěstouna  (např. potvrzení či doporučení pro potřeby pěstouna či svěřeného dítěte).
 10. Klíčový pracovník společně s pěstounem vyhledává, organizuje a doporučuje vhodné vzdělávání pro pěstouna.
 11. Sledování průběhu a efektivnosti pěstounské péče.
 12. Při ukončení pěstounské péče klíčový pracovník předá pěstounovy nepotřebné písemnosti a doklady, které nepodléhají archivaci. Zpracuje seznam předaných věcí a ztvrdí jej obě strany podpisem. Seznam vrácených písemností je součástí spisové dokumentace, která podléhá archivaci. Společně zhodnotí průběh a význam ukončené pěstounské péče.
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.