Přehled naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany pověřené osoby Rodinné mosty, z.s.

Číslo Kritéria

Obsah kritéria

Stručný popis naplňování kritéria

Dokument/zdroj informace

1a

Definovaní poslání, cíle, cílové skupiny, zásady své činnosti.

Cíle, poslání, cílová skupina i zásady činnosti jsou definovány v ustavujících dokumentech organizace, v Rozhodnutí o pověření k SPO a ve Standardu č. 1.

Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 1

Rozhodnutí o pověření k SPO

Rozhodnutí o zápisu spolku do spolkového rejstříku

Označení způsobu zveřejnění

Leták k poskytovaným činnostem určený pro klienty a veřejnost a na www stránkách organizace: www.rodinnemosty.cz

Leták

www.rodinnemosty.cz

1b

Pravidla vymezující možný střet zájmů zaměstnanců pověřené osoby a osob z cílové skupiny, včetně pravidel pro řešení těchto situací.

Pravidla jsou popsána Standardu č. 1.

Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 1

2a

Pravidla pro dodržování základních práv a svobod a pro předcházení jejich porušování.

Zjišťování názoru dítěte.

Pravidla jsou popsána ve Standardu č. 2. Organizace má zpracovaná pravidla pro  dodržování práv dětí a dospělých osob a pro předcházení jejich porušování. Jsou stanovena práva a povinnosti pracovníků i klientů a postupy při porušování zásad. Sociální pracovnice seznamuje prokazatelně děti i rodiče s pravidly prostřednictvím Informačních materiálů k nevhodnému chování a upozorňuje povinnost organizace chránit zájem a blaho dítěte.

Úmluva o právech dítěte
Listina základních práv a svobod

Kniha stížností

Písemně zpracovaný Standard č. 2, dostupný v kanceláři organizace.

Informační materiály pro klienty: Práva rodičů.

Příklady nevhodného chování.

2b

Předcházení týrání, zneužívání, zanedbávání. Organizace zjišťuje trestní bezúhonnost uchazečů
o zaměstnání v SPO.

Standard č. 2

Individuální plány ochrany dětí

3a Materiální, technické a hygienické podmínky. Zařízení má zajištěny potřebné materiální, technické i hygienické podmínky dle příslušných zákonných norem. Písemně zpracovaný Standard č. 3
4a Informovanost klientů/cílové skupiny Organizace informuje cílovou skupinu o poskytování SPO prostřednictvím webových stránek, letáku a informačních materiálů. Dalším místem jsou osobní návštěvy při kontrole výkonu Dohod a telefonická komunikace s klienty.

Písemně zpracovaný Standard č. 4

www.rodinnemosty.cz

Leták organizaceInformační materiály pro klienty

Spisová dokumentace k výkonu Dohod

4b Pravidla a postupy stanovující, kdy lze klientům odmítnout poskytnutí sociálně-právní ochrany. Pravidla a postupy jsou zpracované ve Standardu č. 4 a navazují na pravidla zpracovaná v Informačním letáku pro klienty – Práva rodičů Informační letáky pro klientyPísemně zpracovaný Standard č. 4
4c Zveřejnění vnitřních pravidel a postupů za účelem naplňování standardů kvality SPO dálkovým přístupem či jiným způsobem. Standardy kvality SPO a vnitřní pravidla organizace jsou k dispozici v sídle poradny. Standard č. 1 je zveřejněn na webu organizace včetně dalších dokumentů: Etický kodex, Směrnice č. 4 pro vyřizování stížností. Organizační řád a Kontakty. Standardy SPOSměrnice a vnitřní pravidlawww.rodinnemosty.cz
5a Rozvíjení kontaktů dětí s přirozeným sociálním prostředím Organizace má zpracované informační materiály k úspěšné NRP, např. Postup pro přijetí, doprovázení PP nebo PPPD a Základní požadavky na úspěšnou PP/PPPD.Má zpracovaná pravidla pro způsob a místo kontaktu dítěte s osobami podle předchozího odstavce a pravidla pro přípravu dítěte, pěstounů, rodičů, osob zodpovědných za výchovu dítěte nebo osob s dítětem příbuzných nebo blízkých na kontakt – viz Standard č. 5 Písemně zpracovaný Standard č. 5
Informační materiály
Spisová dokumentace NRP
6a Organizační struktura. Zařízení má stanovenou organizační strukturu. Písemně zpracovaný Standard č. 6
6b Počty zaměstnanců dle zákona
č. 359/1999  Sb.
Zařízení má počty pracovníků odpovídající požadavkům zákona č. 359/1999 Sb. Sociální pracovnice v rozsahu úvazku 1,0 na každých 20 umístěných dětí.

Písemně zpracovaný Standard č. 6

Doklady o vzdělání pracovníků NRP

Příloha č. 1B ke Směrnici č. 1

6c Stanovení oprávnění a povinností k pracovním pozicím PO Odpovídající personální zabezpečení je zajištěno zpracovanými kvalifikačními požadavky a náplněmi práce pro jednotlivé pracovní pozice. Každý pracovník má svoji pracovní náplň a pracovní smlouvu. Ředitelka organizace má písemně zajištěno zastupování pro případ nepřítomnosti.

Písemně zpracovaný Standard č. 6

Zastupování ředitelky – plná moc

Organizační řád

Pracovní smlouvy zaměstnanců a Náplně práce

7a

Odborná způsobilost pracovníků SPO.

Všichni zaměstnanci organizace mají prokázanou odbornou způsobilost a trestní bezúhonnost.

Osobní spisy zaměstnanců

7b Pravidla pro přijímání a zaškolování nových pracovníků SPO. Organizace přijímá nového zaměstnance na základě výběrového řízení. Nový zaměstnanec musí splňovat požadavky odborné způsobilosti a je vždy řádně zaškolen na základě adaptačního plánu.

Písemně zpracovaný Standard č. 7

Zákon o sociálně-právní ochraně §49a

7c Působení dobrovolníků a stážistů. V organizaci nepůsobí dobrovolníci a stážisté. Písemně zpracovaný Standard č. 7
8a Hodnocení pracovníků SPO, stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů. Zaměstnanci organizace jsou pravidelně hodnoceni ředitelkou NRP během provozních porad, dále také hodnotícím pohovorem/dotazníkem.

Písemně zpracovaný Standard č. 8 a Směrnice č. 5 a Přílohy č. 1 a 2

Záznam hodnotícího dotazníku

8b Plány dalšího vzdělávání pracovníků SPO Každý pracovník má vypracován plán dalšího vzdělávání na následující rok, rozsah dalšího vzdělávání je stanoven na minimálně 24 hodin ročně.

Písemně zpracovaný Standard č. 8b

Plán dalšího vzděláváníSměrnice č. 5 a Přílohy č. 1 a 2

Záznam hodnotícího dotazníku

8c Systém finančního a morálního oceňování pracovníků SPO Systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců je obsažen ve vnitřních pravidlech

Směrnice č. 5 a Přílohy č. 1 a 2

Směrnice č. 1 a Přílohy 1B

8d Zajištění supervize Organizace využívá supervizi zajištěnou nezávislým odborníkem.

Doklady o provedené supervizi

Osvědčení o kvalifikaci supervizora.

9a Pracovní postupy a metodiky pro řádný a odborný výkon činností P0 pro cílové skupiny Pracovní postupy a metodiky pro řádný a odborný výkon činností P0 pro cílové skupiny jsou ve Standardu č. 9 Písemně zpracovaný Standard č. 9
 10a Pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohody a výkonu pěstounské péče Pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohody a výkonu pěstounské péče jsou popsána ve Standard č. 10a. Klienti jsou seznámeni s pravidly před podpisem Dohody při osobní schůzce, Text návrhu Dohody je zaslán elektronickou poštou.

Písemně zpracovaný Standard č. 10

Návrh Dohody o výkonu pěstounské péče

10b Pravidla pro způsob hodnocení naplňování cílů uzavírané dohody o výkonu pěstounské péče. PO společně s dítětem, s osobou pečující nebo osobou v evidenci, s rodinou dítěte a s příslušným OSPOD plánuje průběh pobytu dítěte v pěstounské péči. Písemně zpracovaný Standard č. 10
10d Následný vzdělávací plán OE nebo OP Plány rozvoje kompetencí jsou vytvářeny ve spolupráci s OE nebo PO.

Standard č. 10d

Spisová dokumentace

11a Způsob a rozsah informování dítěte, jeho rodiny, OP a OE, s nimiž uzavřela dohodu o výkonu PP, a obecního úřadu s rozšířenou působností a další oprávněné orgány veřejné moci o průběhu SPO a naplňování plánu ochrany dítěte. Způsoby a rozsah předávání a poskytování informací je popsán ve Standardu č. 11. Doklady obsahuje Spisová dokumentace NRP.

Písemně zpracovaný Standard č. 11

Spisová dokumentace NRP

11b
Pravidla pro předávání případů a rodin, se kterými pracuje mezi zaměstnanci PO.
Pravidla jsou popsána ve Standardu č. 11b. Písemně zpracovaný Standard č. 11
12a Pravidla a postupy práce pro významné změny v životě dítěte Organizace má stanovena pravidla a postupy pro adaptaci dítěte v nové rodině, ukončení pobytu v náhradní rodině a další významné změny. Písemně zpracovaný Standard č. 12a
13a

Pravidla pro vedení spisové dokumentace,

založení, uzavření a zapůjčení spisu, nahlížení
do spisové dokumentace, odmítnutí nahlédnutí do dokumentace.

Organizace vede o OE a OP a dětech v jejich péči spisovou dokumentaci, která obsahuje zákonem stanovené údaje. Tento spis je k dispozici u klíčové sociální pracovnice organizace. Po vyřazení, je spis předán do archivu, který se nachází v organizaci. Písemně zpracovaný Standard č. 13 a Směrnice č. 1
14a

Podávání stížností.

Organizace má písemně stanovena a zveřejněna pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností.

Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 14

Směrnice pro vyřizování stížností č. 4

Kniha stížností (dostupná v kanceláři)

15a

Rizikové, havarijní a nouzové situace.

Organizace má písemně zpracovány nouzové, rizikové a havarijní situace, které mohou nastat, včetně způsobu jejich řešení. Pracovníci procházejí zaškolením k BOZP a PO v předepsaných termínech.

Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 15

Směrnice č. 10

Záznamy o proškolení zaměstnanců k BOZP a PO

16a

Revize naplňování standardů kvality.

Organizace provádí revize standardů v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb v zákonem daných intervalech, popř. dle aktuální potřeby. Písemně zpracovaný Standard č. 16a
16b

Zpětná vazba.

Zpětnou vazbu organizace získává především od OE a OP, pracovníků OSPOD, externích spolupracovníků a dalších osob.

Písemně zpracovaný Standard č. 16

Evaluační dotazník pro pěstouny

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.