Případové konference a expertní konzultace

Facilitace případových konferencí

Případové konference jsou nástrojem hledání řešení složitých rodinných, vztahových a výchovných situací. Jde o moderované setkání, kterého se účastní odborníci a členové rodiny, kterých se problém dotýká. Vrací rodičům a osobám odpovědným za výchovu dětí pocit kontroly nad vývojem náročné situace a zvyšuje jejich rodičovské a partnerské dovednosti.  

Výhody využití případové konference

 • Zlepšuje komunikaci i předávání informací mezi jednotlivými účastníky obtížné situace.
 • Zrychluje poskytnutí účinné podpory dítěti, jeho rodině, ale i pedagogům, kteří pracují s dítětem se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • Vytvoří podpůrný tým pro zodpovědné rozhodování rodičů.
 • Aktivizuje potenciál rodičů, využívá silné stránky a učí postupovat strategicky při řešení obdobných situací.

Nejčastější problémy, které lze řešit v rámci případových setkání odborníků a členů rodiny

 • Nastavení pravidel střídavé péče, porozvodové uspořádání péče o děti, sladění výchovných postupů
 • Mimořádné události v rodině s dopadem na prospívání dětí
 • Specifické potřeby dětí ve výchově a vzdělávání
 • Školní problémy dětí, neprospívání dítěte, rizikové chování

Co nabízíme

 • Uspořádání, organizaci a facilitaci případové konference.
 • Facilitátorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD
 • Odbornice na řešení rodinných a výchovných problémů týkajících se dětí se zkušenostmi z mnoha projektů (APIV A). Čerpá z řešení případů školní a školské praxe, sociálně-právní ochrany a OSPOD (téměř 100 facilitovaných případových konferencí).

Cena: 3.800 Kč nebo podle náročnosti případu

Expertní poradenství pro OSPOD a školy

Nabízíme expertní podporu profesionálům v případech, které eskalují do ohrožujících situací nebo se dostaly do „mrtvého bodu“. Jde o situace, kdy si rodiče vzájemně unášejí dítě, blokují kontakt druhého rodiče s dítětem, vytvářejí nezdravý nátlak na dítě, manipulují s okolím, aby získali výhodu při rozhodování o další péči dětí, také při rozvoji psychiatrického onemocnění v rodině nebo rozhodování o odejmutí dítěte z péče rodiče pro podezření na trestnou činnost na dítěti apod. V těchto situacích společně vytváříme plán postupu tak, aby nedošlo k další sekundární viktimizaci obětí. Zorganizujeme edukační setkání s rodiči, aby získali náhled nad situací a výchovnými postupy.

Příklad expertní intervence 1

Chlapec chodí do 3. třídy, ve škole vyvolává konflikty a potyčky se spolužáky. Matka sice o syna materiálně pečuje (strava, oblečení, hračky, volný čas) a jeho chování svádí na chlapcovy spolužáky. Setkání experta, třídní učitelky, sociální pracovnice, matky spolu s chlapcem odkrylo akutní problém v rodině. Partner matky je na Patrika verbálně agresivní, vyhazuje matku i s ním z bytu.

Řešení: Zajištěno sociální bydlení a psychologická podpora pro matku se synem

Příklad expertní intervence 2

Rodiče spolu nežijí. Děvče nastupuje do první třídy, ale rodiče se nemohou dohodnout, do jaké školy bude chodit. Setkání zástupců pedagogicko-psychologické poradny, sociální pracovnice OSPOD a experta umožnilo vysvětlit rodičům jejich práva a povinnosti.

Řešení: Nastavení pravidel komunikace mezi rodiči a uspořádání péče. Psychosociální podpora pro dítě.

Příklad expertní intervence 3

15-letý chlapec nechce žít s matkou, které byl svěřen do péče. Chce bydlet s otcem, který je však pracovně silně vytížený. Dojde k setkání experta, chlapce, rodičů a sociální pracovnice.

Řešení: domluveny častější kontakty s otcem, pravidla chování k matce a předávání informací mezi oběma rodiči. Chlapec dostal příležitost se k situaci vyjádřit. Nastavila se pravidla komunikace.

Příklad expertní intervence 4

Osmiletý chlapec trpí projevy dětského autismu. Velmi obtížně přivyká novým situacím, obtížně se vyjadřuje, jeho zdravotní stav vyžaduje neustálou ošetřovatelskou péči. Setkání experta, odborníků speciálně-pedagogického centra, rodičů a zástupců speciální školy pro vytvoření odpovídajících podmínek pro plnění školní docházky.

Řešení: edukace rodičů týkající se vzdělávání syna a podmínek ve škole, nastavení spolupráce mezi školou, SPC a rodinou.


Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.